Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Betyg

Rättvisa betyg som speglar elevernas kunskaper

Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, den ska vara likvärdig och inte skilja sig från skola till skola.

Socialdemokraterna vill

 • göra upp med det system som skapar glädjebetyg och betygsinflation i skolan
 • att lärarna ska få det bedömningsstöd som de behöver för att betygen ska vara rättvisa och likvärdiga i hela landet
 • att betyg ska ges från årskurs 6
 • att de nationella proven digitaliseras och rättas av någon annan än den undervisande läraren
 • att kunskapskraven i läroplanerna ses över.

En likvärdig och rättvis betygssättning

I skolan ska kunskap och bildning alltid sättas i första rummet. Betyg ska visa elevernas kunskaper – inte vara ett konkurrensmedel för att skolor ska kunna locka till sig elever. Du ska kunna lita på betygssättningen, som ska vara likvärdig, främja kunskapsutveckling och inte skilja sig från skola till skola.

Alla barn ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, därför behöver skolan systematiskt följa upp vad eleverna lär sig och sätta in rätt stöd i tid. Betyg kan vara ett sätt att följa kunskapsutvecklingen, men behöver kombineras med andra verktyg. Därför investerade den socialdemokratiskt ledda regeringen i tidigare uppföljning och stöd, så att lärarna har möjlighet att ge det stöd som varje elev behöver.

Förändringar i betygssystemet måste förankras hos professionen och bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vi socialdemokrater vet, precis som lärarfacken och forskningen, att tidigare betyg per automatik inte gör svensk skola bättre. Lärare och elever behöver få arbetsro – inte ett nytt betygssystem inför varje ny mandatperiod.

Det här har vi gjort

 • stärkt betygens likvärdighet genom att resultaten på de nationella proven särskilt ska beaktas vid betygssättning
 • satsat på fortbildning av lärare kring betyg och bedömning
 • infört obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1
 • digitaliserat de nationella proven
 • ingått en blocköverskridande överenskommelse om att betyg fortsätter ges från årskurs 6
 • beslutat att ämnesbetyg ersätter kursbetygen på gymnasiet från 1 juli 2025, vilket gör att betygen bättre kommer att spegla elevers kunskaper och främja kunskapsutveckling.

Uppdaterades senast: