Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Energipolitik

Höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el och möjliggöra grön omställning och nyindustrialisering. För att lösa Sveriges energibehov ser vi behov av mer av all fossilfri kraft. Vi behöver ta höjd för en fördubblad elanvändning till 2045.

Socialdemokraterna vill

  • Bygga ut elproduktionen av alla slag. Vindkraft långt ute till havs kan bidra med mycket energi. Det behövs ekonomiska incitament för att kommuner ska medverka till utbyggnad av vindkraftverk. Vi behöver också värna vattenkraften, öka effektuttaget ur befintliga kraftverk och se till att solpanelerna blir fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Redan idag kan fler reaktorer byggas om någon vill investera och det finns potential att effekthöja befintlig kärnkraft. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Vi vill se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.
  • Riva de byråkratiska hindren för mer el. Långsamma tillståndsprocesser ska röjas undan. Vi vill minst fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet. Samtidigt är det viktigt att kostnaderna för utbyggnaden av elnätet är rimliga för elkunderna, oavsett var i landet man bor. En översyn av indelningen av elprisområden pågår. Vi har sett till att intäkterna från kapacitetsavgifter som inte används för nätinvesteringar kunnat användas både för att minska prisskillnaderna och för att sänka kostnaderna för elkunderna. Tyvärr har inte regeringen säkerställt att denna möjlighet finns kvar.
  • Underlätta familjers energieffektivisering. Det finns stora vinster i att energieffektivisera sitt hem, både för samhället i stort och för den egna ekonomin. Vi har förslagit ökat stöd till energieffektivisering i flerfamiljshus och att styra om ett förstärkt ROT-avdrag till energieffektivisering.
  • En stabil energiförsörjning är viktig för ett starkare samhälle. Hur vi producerar vår energi är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att bli en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar för att klara den omställningen. Vi har stora möjligheter till mer förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant.
  • Göra om och effektivisera EU:s elmarknad. Fler elkunder ska få möjlighet till fasta kontrakt. Vi vill införa Folkhemsel så att vanliga hushåll ges möjlighet att köpa el långsiktigt till rimliga och stabila priser.

Sverige ska ha en god elförsörjning

Vi vill ha ett robust system för elproduktion med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan – där investeringar i fossil energi fasas ut – och el till konkurrenskraftiga och rimliga priser. Vi vill se långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer som krävs för nya jobb och investeringar i Sverige och det redan i närtid. Vi socialdemokrater ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet. Vi har föreslagit ett nytt energipolitiskt mål om ytterligare minst 60 TWh fossilfri kraft till 2030.

Sverige är ett föregångsland när det gäller omställning av vårt sätt att producera energi

Idag är över 99 procent av elproduktionen fossilfri och över 90 procent av bränslet i värmeproduktionen är fossilfritt eller återvunnet. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta leda den omställningen. Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för ett kraftsystem i balans så att vi behåller en trygg elförsörjning till rimliga priser. En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Den nationella elektrifieringsstrategin som infördes av den socialdemokratiska regeringen syftade till att ge långsiktiga förutsättningar för att möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion. Det är dock osäkert i vilken utsträckning som den nu verkställs av den nya högerregeringen. Många vill bygga och investera i förnybar energi, som exempelvis vindkraft, i Sverige. Utbyggnaden av vindkraft till havs kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Det finns ansökningar (alla kommer inte att kunna realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som nuvarande årsförbrukning i hela Sverige, 140 TWh el per år.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserad vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Sveriges elproduktion har bidragit till Sveriges välstånd historiskt och kommer att vara avgörande även i framtiden.

Uppdaterades senast: