Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Energipolitik

Den senaste tidens höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el. När det gäller att lösa Sveriges energibehov finns det för oss socialdemokrater inga heliga kor.

Socialdemokraterna vill

  • Införa ett högkostnadsskydd mot de höga elpriserna för svenska hushåll och företag.
  • Göra om EU:s elmarknad. Genom att koppla bort priset på el från de ryska gaspriserna kan elpriserna halveras i södra Sverige. Något Sverige drivit i EU-förhandlingar och nu fått med oss de andra EU-länderna på.
  • Bygga ut elproduktionen av alla slag. Vindkraft långt ute till havs kan bidra med mycket energi. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd. Vi behöver också värna vattenkraften och se till att solpanelerna blir fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader. Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag. Efter valet vill vi se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.
  • Riva de byråkratiska hindren för mer el. Långsamma tillståndsprocesser ska röjas undan. Vi vill minst fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet. Samtidigt är det viktigt att kostnaderna för utbyggnaden av elnätet är rimliga för elkunderna, oavsett var i landet man bor. En översyn av indelningen av elprisområden ska göras. Vi vill se till att intäkterna från kapacitetsavgifter som inte används för nätinvesteringar används både för att minska prisskillnaderna och sänka kostnaderna.
  • Underlätta familjers energieffektivisering. Det finns stora vinster i att energieffektivisera sitt hem, både för samhället i stort och för den egna ekonomin.

En stabil energiförsörjning är viktig för ett starkare samhälle

Hur vi producerar vår energi är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar för att klara den omställningen. Vi har historiskt stora elöverskott, stora tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant.

Sverige ska ha en god elförsörjning. Vi vill ha ett robust system för elproduktion med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan – där investeringar i fossil energi fasas ut – och el till konkurrenskraftiga och rimliga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige. Vi socialdemokrater ser stora möjligheter att skapa arbetstillfällen och stärka industrins konkurrenskraft genom investeringar i det svenska energisystemet.

Sverige är ett föregångsland när det gäller omställningen av vårt sätt att producera energi. Idag är över 99 procent av elproduktionen fossilfri och över 90 procent av bränslet i värmeproduktionen är fossilfritt eller återvunnet. Vi socialdemokrater ser att Sverige ska fortsätta leda den omställningen. Vårt mål är att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer sannolikt att fortsätta vara det under lång tid framöver. Genom fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att möjliggöra en successiv utfasning av kärnkraften, samtidigt som vi behåller en trygg elförsörjning

En central åtgärd är att förstärka elnätet i hela landet och takten i elnätsutbyggnaden ska minst fördubblas. Den nationella elektrifieringsstrategin ska ge långsiktiga förutsättningar för att möta ett kraftigt ökat behov av el genom ökad elproduktion – det är avgörande för att transporter och tung industri ska kunna ställa om.

Många vill bygga och investera i förnybar energi, som exempelvis vindkraft, i Sverige. Därför har vi fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige. Idag finns det ansökningar (alla kommer inte att realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 TWh el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Nu förbrukar vi 140 TWh el per år – i hela Sverige.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserad vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Sveriges elproduktion har bidragit till Sveriges välstånd historiskt och är avgörande även i framtiden.

Frågor och svar om energi, kärnkraft och elpriser

Uppdaterades senast: