Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Försvar och krisberedskap – ett starkt Totalförsvar

Sverige ska ha ett starkt totalförsvar med en militär förmåga och civil beredskap som är fredsbevarande och krigsavhållande.

Det svenska försvaret ska bevara vår fred och självständighet, trygga stabiliteten i vårt närområde och bidra till att stärka internationell fred och säkerhet. De nationella behoven utgör grunden för våra prioriteringar – försvaret av Sverige börjar i Sverige. Därför vill vi socialdemokrater ha ett robust, modernt, effektivt och folkligt förankrat totalförsvar.

Socialdemokraterna vill

 • kraftfullt och målmedvetet fortsätta stärka Sveriges totalförsvarsförmåga
 • öka anslaget till det militära försvaret till 2 procent av BNP, bruttonationalprodukten, så fort som det är möjligt med ökad operativ förmåga
 • öka den operativa förmågan i militärförbanden
 • förstärka och samordna beredskapen för att möta nya och komplexa hot, inom och utom landets gränser
 • trygga tillgången till personal inom Försvarsmakten och stödja myndigheten att vara en attraktiv arbetsgivare
 • integrera svenskt försvar inom ramen för Nato
 • inrätta beredskapslager av bland annat livsmedel, läkemedel och drivmedel
 • öka stödet till de frivilliga försvarsorganisationerna
 • fortsätta uppmärksamma och stödja våra veteraner

Bevara vår självständighet och stärka internationell fred och säkerhet

Sverige ska ha ett eget trovärdigt totalförsvar som klarar av att försvara vår territoriella integritet, vårt oberoende, våra grundläggande demokratiska värderingar och som bidrar till stabilitet i närområdet. Anslagen till det militära försvaret ska öka till motsvarande två procent av BNP så snart det är möjligt med ökad operativ förmåga.

En ökad svensk militär förmåga ger en tydlig signal till omvärlden att vårt land tar sitt säkerhetspolitiska ansvar. Sveriges försvar ska vara modernt, effektivt och stå emot såväl traditionella som nya säkerhetshot.

Vi ska uppgradera den militära förmågan. Den operativa förmågan i krigsförbanden ska prioriteras och den samlade förmågan och robustheten i totalförsvaret ska säkerställas. Tillgången till utbildad personal ska tryggas och den återaktiverade värnplikten för både kvinnor och män är en god grund till detta. Värnplikten ska omfatta fler. Försvarsmakten ska vara en bra arbetsgivare för att attrahera och behålla personal. Myndigheten ska aktivt arbeta med jämställdhet och integrering – försvaret är en angelägenhet för hela samhället.

Försvars- och säkerhetssamarbetena med länder, regioner och organisationer som delar våra demokratiska grundvärderingar ska fördjupas. Samarbetet med länder i vår närhet är av särskild vikt för stabiliteten i vår del av världen. Samarbetet med Finland innehar fortsatt en särställning och en fördjupad samordning och organisation bör ske med samtliga nordiska länder. Den transatlantiska länken med USA och Kanada är central. EU:s mellanstatliga säkerhets- och försvarspolitiska samarbete ska utvecklas, liksom samarbetet kring Arktis. I en globaliserad värld är också samarbetet med demokratier i andra delar av världen viktigt och ska utvecklas.

Den militära alliansfriheten var ett fundament i Sveriges säkerhetspolitik under många år. Den tjänade oss väl och bidrog till stabilitet och säkerhet i norra Europa. Ambitionen har alltid varit att hålla ner spänningen i vår region för att säkra freden och stabiliteten i vårt närområde, och därigenom i förlängningen hela Europa.

Den 24 februari 2022 valde Ryssland att inleda ett fullskaligt militärt invasionskrig mot Ukraina, ett demokratiskt, fritt och självständigt land. Sedan dess råder en helt ny verklighet där Ryssland dagligen bryter mot den europeiska säkerhetsordningen och uttrycker sig och uppträder på ett hotfullt sätt. Därför beslutade den sittande socialdemokratiska regeringen att Sverige, tillsammans med Finland, skulle ansöka om medlemskap i Nato. Vi hoppas att Sverige snarast blir fullvärdiga medlemmar av försvarsalliansen.

Säkerhetspolitiken ska utvecklas för att stå emot de alltmer komplexa säkerhetshoten. Sverige ska klara av att möta hot som terrorism och våldsbejakande extremism, konfliktrisker som följer av till exempel klimatförändringar och pandemier, eller cyberattacker på samhällsviktiga it-system.

Sverige påverkas av säkerhetspolitiska kriser och väpnade konflikter i vårt närområde och Försvarsberedningen har konstaterat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas. Det kan inte heller uteslutas att militära maktmedel eller hot om sådana kan komma att användas mot Sverige. Sveriges militära förmåga och civila beredskap måste därför utvecklas och anpassas utifrån dessa och kommande förändrade förutsättningar.

Exempel på vad vi gjort under regeringsåren 2014–2022:

 • bröt en långs tids nedskärningar i försvaret. Ledde partiöverskridande försvarsbeslut som steg för steg stärker Sveriges militära förmåga
 • ställt om försvaret från att internationella insatser till ett försvar fokuserat på att försvara Sveriges territoriella integritet, självständighet och frihet
 • en stor mängd satsningar och direktiv för att stärka ett folkligt förankrat totalförsvar där hela samhällets mobiliseringskraft ska tas tillvara
 • återaktiverat värnplikten och gjort den könsneutral
 • säkerhet byggs bäst med andra – vi ingick en stor mängd samarbetsavtal med andra länder och fördjupade redan ingångna
 • inledde planering med Finland som går bortom fredstida förhållanden
 • ökade de ekonomiska anslagen till försvaret med mer än 85 procent mellan 2014–2025
 • gjorde Veterandagen till allmän flaggdag

Uppdaterades senast: