Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Havsmiljö

En bättre havsmiljö kräver insatser

Hav och sjöar ska klaras från övergödning och försurning. Den biologiska mångfalden ska säkras i åar och älvar. Gifter och plast ska inte spridas i havet och fiskbestånden ska vara hållbara. Vårt rena dricksvatten ska ha ökat skydd.

Socialdemokraterna vill

 • att kraftfulla åtgärder mot övergödning genomförs
 • ta fram nya metoder för att minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet
 • fortsätta insatserna mot överfiske, minska bottentrålning och satsa på mer fiskodling
 • skapa fler marina reservat som skyddar haven och fisket
 • att utsläpp av läkemedelsrester till miljön ska minimeras. Regeringen vill öka takten i uppgraderingen av de kommunala avloppsreningsverken så att de kan ta hand om läkemedel och andra svårnedbrytbara ämnen. Regeringen föreslår därför att satsningen på avancerad rening förstärks med ytterligare 75 miljoner kronor per år 2022 och 2023
 • trygga en säker dricksvattenförsörjning med anledning av klimatförändringarna. Regeringen föreslår nu en förstärkning och förlängning av länsstyrelsernas arbete med dricksvattenförsörjningen och vattenskyddet med 80 miljoner kronor per år under perioden 2022–2024.

Rent hav och rent dricksvatten

Ökat kretsloppstänkande med våra näringsämnen och bättre reningen av vårt avloppsvatten kan minska utsläppen av fosfor och kväve i havet. Läckaget från konstgödsel måste minska.

Miljöövervakningen är avgörande för att se hur arbetet med att nå Sveriges miljömål går eftersom det ger underlag för väl underbyggda beslut. Regeringen satsade därför 80 miljoner kronor 2020 på miljöövervakning av hav och vatten.

Den stora förekomsten av mikroplatser i havsmiljön är oroande och måste stoppas. Organismer skadas och dessutom knyter partiklarna an till miljögifter som orsakar problem långt upp i näringskedjan. Dumpningen av plastskräp från fartyg måste upphöra.

Därför har den S-ledda regeringen infört en skatt på plastbärkassar. Skatten bidrar till att Sverige uppnår EU:s mål om att förbruka maximalt 40 plastbärkassar per person och år till slutet av 2025 och därigenom bidrar vi till att minska nedskräpningen och spridningen av mikroplaster i naturen.

Havens ekosystem är allvarligt hotade. Vi måste fortsätta att arbeta för ett hållbart fiske. Känsliga områden ska skyddas från bottentrålning och mindre miljöpåverkande fiskeredskap ska stimuleras. Bottentrålning som har stora effekter på bottenfaunan måste stoppas i hela EU. Fiskodling med höga miljökrav kan skydda vilda bestånd av fisk och skapa jobb på landsbygden.

Dricksvattnet och våra dricksvattentäkter måste få ett starkare lagligt skydd. Vi ska arbeta för att rena läkemedelsrester utvecklas och att UV-rening används.

Det här har vi gjort

 • under mandatperioden har regeringen gjort historiskt stora satsningar för att skydda och sköta av värdefull natur, hav och vatten.
 • Fler än 750 naturreservat har inrättats, arealen av skyddade marina områden har dubblerats och drygt 13 procent av havsområdet har fått skydd
 • satsat 80 miljoner kronor 2020 på att förstärka miljöövervakningen av hav och vatten
 • infört ett förbud mot mikroplaster i kosmetika och vidtagit andra åtgärder för minskad plastanvändning
 • antagit en plastskatt för att minska plastutsläppen i hav och natur
 • uppdragit åt Havs- och vattenmyndigheten att utreda och föreslå ändringar i förordningen för fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen
 • förstärkt lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med 100 miljoner kronor år 2022, 150 miljoner kronor 2023 och 150 miljoner kronor 2024. (LOVA-projekten leder bland annat till att minska övergödningen genom att minska tillförseln av fosfor och kväve till sjöar, vattendrag och kuster)
 • för åren 2023-2025 satsar regeringen 35 miljoner kronor för arbetet med marina kartor för att säkerställa skyddet för kust och hav
 • regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten ökar med 12,2 miljoner kronor för år 2022 för att förstärka den svenska fiskerikontrollen. Samtidigt föreslår regeringen att även Kustbevakningen, som har ansvar för den sjögående fiskerikontrollen, får förstärkning i samma syfte. Dessa satsningar behövs för att säkerställa att de fiskeregler som satts upp efterlevs
 • regeringen föreslår att anslaget för Havs- och vattenmyndigheten förstärks med 8 miljoner kronor per år 2022–2024 för att genomföra försök med kamerabevakning av fiskefartyg. Detta för att se till att utkastförbudet efterlevs samt införa nödvändiga regleringar när det gäller fisket för att nå bevarandemålen i marina skyddade områden
 • ett flertal åtgärder har vidtagits inom EU för att minska fisket. I Sverige finns ett begränsat antal tillstånd kvar för ålfiske. Regeringen föreslår nu ett frivilligt program med ersättning för ålfiskefångster. För detta ändamål förstärks anslaget "Åtgärder för havs- och vattenmiljön" med sex miljoner kronor per år 2022-2024
 • regeringen föreslår att 15 miljoner kronor per år 2022-2024 avsätts för kommunernas arbete med strandstädning
 • regeringen föreslår också en satsning om 20 miljoner kronor per år 2022-2024 för att samla in och återvinna uttjänta fiskeredskap och övergivna fritidsbåtar
 • regeringen satsade 105 miljoner kronor mer under 2021 i arbetet med invasiva arter i akvatisk miljö
 • förorenade områden och miljöfarliga vrak riskerar att hota människors hälsa, den biologiska mångfalden samt havs- och vattenmiljön. Därför satsade vi 350 miljoner kronor 2021 för att öka takten i saneringsarbetet av de mest förorenade miljöskulderna på land, i hav och vatten.

Uppdaterades senast: