Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

Mänskliga rättigheter

Universella, odelbara och individuella

Respekten för de mänskliga rättigheterna är en förutsättning för demokrati. De är universella och gäller alla. Varje människa är unik och alla människor har rätt att bli behandlade med respekt. Vi står upp för de mänskliga rättigheterna och fortsätter att stödja kampen för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna runt om i världen.

Mänskliga rättigheter för alla

Oavsett om det är en demokrati eller en diktatur som kränker mänskliga rättigheter ska Sveriges röst ska vara skarp. Ingen människa får diskrimineras eller hindras från att nyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kvinnor och flickor ska ha samma möjligheter till socialt, ekonomiskt och politiskt inflytande som män och pojkar. Det gäller alla, oavsett etnisk tillhörighet eller hudfärg. Jämställdhet är en central samhällsfråga för både kvinnor och män. Sverige ska vara ett föregångsland i det internationella arbetet för kvinnors rättigheter. Inte minst i frågan om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Till de mänskliga rättigheterna hör också rätten att få uttrycka sig fritt och att organisera sig, såväl fackligt som politiskt. För oss är det självklart att yttrande- och tryckfriheten ska försvaras. Mänskliga rättigheter i arbetslivet måste respekteras på ett internationellt plan.

Den fria förenings- och förhandlingsrätten ska garanteras liksom rätten till internationella sympatiåtgärder. Slavarbete, barnarbete och diskriminering hör inte hemma i modern tid. Migrantarbetares svåra situation måste åtgärdas.

Det här har vi gjort

  • år 2014 infört en feministisk utrikespolitik med mål att stärka alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna.
  • tillsatt en särskild ambassadör för mänskliga rättigheter.
  • tagit fram en skrivelse och förslag på politik om mänskliga rättigheter.
  • inrättat ett institut för mänskliga rättigheter.

Uppdaterades senast: