Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Klimat

En klimatpolitik för vanligt folk

Att klara klimatet är vårt gemensamma ansvar. Vi behöver alla bidra, men det krävs en klimatpolitik som fungerar för vanligt folk i hela landet – varje dag. Vi vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera Sverige och ställa om till ett fossilfritt Sverige. Vi har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samla Sverige kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet.

Socialdemokraterna vill

 • kombinera att både göra det billigare att kunna använda bilen för vanligt folk i glesbygd, samtidigt som vi stadigt pressar ner utsläppen och skapar nya jobb och stärker Sveriges beredskap. Därför presenterar vi en helt ny modell för inblandning av biodrivmedel i Sverige – Sverigebränslet
 • ha dubbelt så många publika laddstolpar till 2030. Socialdemokraterna vill införa ett laddstolpemål om att minst fördubbla antalet publika laddstolpar till 2030
 • driva på för att göra det enklare att använda elbil med en mer enhetlig hantering av laddare och appar för elbilsanvändare
 • införa ett ekonomiskt stöd för åtgärder som förbättrar energiprestandan i flerbostadshus
 • satsa 500 miljoner kr mer än regeringen och SD på industriklivet för att möjliggöra omställning för svenska företag. Vi vill fortsatt ha kvar medel till klimatklivet för en hållbar och utökad laddinfrastruktur
 • satsa 100 miljoner kr mer än regeringen och SD på att stärka klimatberedskapen för kommuner som drabbas av skyfall och extremoväder och vi vill även införa en beredskapsgeneral för krishantering
 • ha ett reformerat reseavdrag: Reseavdraget behöver bli bättre och enklare, och omfatta fler. Vi socialdemokrater vill fullfölja den största reformen av reseavdraget på flera decennier
 • ha avgiftsfri kollektivtrafik för gymnasieelever och studenter under sommaren
 • göra omfattande investeringar i både ny och befintlig järnväg. Vi vill fortsätta med den historiska nationella infrastrukturplan som vi har sjösatt i regeringsställning där vi ökar investeringstakten för mer och bättre järnväg
 • göra fortsatta investeringar i den gröna omställningen för att skapa tiotusentals nya jobb för vanligt folk i hela landet. Hela samhället tjänar på att svensk industri blir världsledande.
 • att tillståndsprocesser ska effektiviseras för både befintliga och nya verksamheter för att Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och den gröna omställningen ska kunna genomföras. Till exempel ska nya gruvor kunna öppnas för att säkra tillgång till nödvändiga och innovationskritiska metaller och mineraler. Att snabba på och förenkla tillståndsprocesser är en viktig del för att öka takten i investeringarna och jobben som näringslivet planerar för hamnar i Sverige och inte i andra länder.

Klimatpolitik mot ett fossilfritt Sverige

En aktiv klimatpolitik är också en politik för framtidens jobb. Genom att Sverige går före och investerar i klimatvänlig teknik stärks våra företags konkurrenskraft. Svenska företag ska vara redo att sälja de innovationer som världen efterfrågar. Det skapar jobb och exportintäkter.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sett till att Sverige har fått en klimatlag, ett klimatpolitiskt råd och att de kanske mest ambitiösa klimatmålen i världen har införts.

Vi ska göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Det ska vara lättare för människor att ta ett klimatansvar i sin egen vardag.

Sverige måste vara en stark kraft i FN och EU för en mer ambitiös klimatpolitik.

Det här har vi gjort

 • nått en bred klimatpolitisk uppgörelse som är en av de mest ambitiösa i världen
 • infört ett nytt system med miljöbilsbonusar och infört krav på inblandning av förnybara biobränslen i bensin och diesel vid pumpen
 • kraftigt investerat för klimatet, bland annat genom lokala klimatinvesteringar över hela landet
 • presenterat den största tågsatsningen i modern tid
 • anslagit det största stödet per capita i världen till FN:s globala gröna fond för klimatåtgärder i fattiga länder
 • industrins gröna omställning är avgörande om vi ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför har vi gjort flera satsningar på industriprojekt som biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion
 • som del av industrisatsningarna finns programmet ”Industriklivet” som stöttar industrins omställning till nollutsläpp genom tekniksprång. Det är en nödvändighet om Sverige ska nå målet om nettonollutsläpp till senast 2045. För att stötta industrins omställning till fossilfrihet satsar den socialdemokratiskt ledda regeringen på att bredda Industriklivet med 217 miljoner kronor under 2022 till totalt 909 miljoner kronor
 • föreslagit satsningar på avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS). Satsningen omfattar 6 miljarder kronor under perioden 2026–2040 
 • genomfört flera satsningar på Biogas. Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. En stor del av det material som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, till exempel gödsel, rester från mejerier, livsmedelsförädling och slakterier. Dessa näringar har en central roll i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi i Sverige. I arbetet med att nå dit kommer svensk landsbygd att vara avgörande
 • satsat 200 miljoner kronor under 2021 till investeringar i testbäddar för bioraffinaderier så att svenska företag kan kommersialisera nya hållbara lösningar. Satsningen bidrar till företagsetableringar och internationella investeringar, samt etableringen av ett centrum i världsklass för en resurseffektiv, giftfri och cirkulär bioekonomi
 • under 2022 stod Sverige värd för ett globalt högnivåmöte, 50 år sedan FN:s första miljökonferens.

Håller du med? Skänk en slant.
Varje bidrag gör nytta.

Uppdaterades senast: