Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Funktionsnedsättning

Tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • reformera LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter för barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhällslivet
 • att människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det – LSS ska även fortsättningsvis vara en rättighetslagstiftning
 • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning
 • se en samordnad kraftsamling för att människor med funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaka till, arbetsmarknaden.

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

Funktionshinderpolitiken rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Inte någon människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

LSS och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till det genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen.

På grund av ett antal domar i Högsta domstolen, och därmed praxisförändringar hos Försäkringskassans bedömning av rätten till personlig assistans, bedömde regeringen att det var nödvändigt att göra vissa snabba förändringar för att de hotade försämringarna för vissa assistansberättigade inte skulle bli orimliga.

Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger utan behöver reformeras. I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning har regeringen vidtagit några snabba åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm.

Den Socialdemokratiska regeringen stoppade tillfälligt omprövningar av rätten till assistans och förtydligat lagen så att personlig assistans kan beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila.

Kommunerna har ett tydligt ansvar att informera om rättigheter för de personer som inte beviljats personlig assistans av Försäkringskassan och en förbättrad täckning av kostnaderna för personlig assistans över tid har också genomförts. Dessutom har en viktig förändring införts som innebär att hjälp med grundläggande behov som andning och måltider i form av sondmatning ska utgöra rätt till personlig assistans.

Från 2023 kommer den personliga assistansen att stärkas ytterligare.

Förebyggande stöd som en person på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver för att förebygga att hen fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom ska bli ett grundläggande behov enligt LSS.

Även kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser ska räknas in i de grundläggande behoven.

Kravet på ”ingående kunskaper om den funktionshindrade” upphävs, vilket gör att personer med stora behov av tillsyn eller aktiverings- och motiveringsåtgärder, och som inte har rätt till personlig assistans idag, kommer att få det.

Det så kallade föräldraansvaret ska beaktas vid bedömningen av ett barns behov av personlig assistans genom ett schabloniserat föräldraavdrag. Det innebär att fler barn kommer att beviljas personlig assistans och att barn som idag har personlig assistans kommer att kunna beviljas fler timmar.

Även rätt till assistans vid allvarliga medicinska tillstånd och vid egenvård kommer att införas från och med 2023.

Dessutom har regeringen tillsatt en utredning för att se över ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Den ska lämna sina förslag under våren 2023.

Det här har vi gjort

 • beslutat om stärkt rätt till personlig assistans och rätt till assistans för egenvård som sammantaget beräknas ge ytterligare 2 000 personer rätt till personlig assistans
 • höjt lönebidraget, något som är viktigt för att skapa förutsättningar för fler personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
 • höjt grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen för att minska de ekonomiska klyftorna
 • sänkt skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Därmed minskar orättvisan mellan de som arbetar och de som får den här ersättningen
 • tillsatt en statlig utredning för att se över ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Den ska redovisa sitt resultat under våren 2023.

Uppdaterades senast: