Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

  • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
  • Översätt valda delar till olika språk

FN

Ett handlingskraftigt och öppet FN

Förenta Nationerna utgör navet i det globala samarbetet för internationell fred och säkerhet. FN måste genom fortsatt reformarbete rustas för att bättre svara upp mot och hantera dagens och morgondagens utmaningar och hot. 

Socialdemokraterna vill

  • reformera FN:s säkerhetsråd för att bättre återspegla dagens värld
  • begränsa, och på sikt avskaffa, vetorätten i FN:s säkerhetsråd
  • arbeta för ett öppet och transparent FN, där ansvar kan utkrävas
  • att kvinnor får en mer framträdande roll i det förebyggande, fredsskapande och fredsbevarande arbetet.

Ett FN rustat för att hantera globala utmaningar

En hörnsten för socialdemokratisk utrikespolitik är ett starkt FN-engagemang. FN spelar en viktig roll för fred, säkerhet, folkrätt och mänskliga rättigheter. Vi lever i en tid då oro och hot inte bara drabbar enskilda länder utan i många fall påverkar flera länder och stora delar av världen. Då är det viktigt att vi också kan samarbeta och hitta gemensamma lösningar globalt. Det är därför avgörande att FN är en enande och mobiliserande kraft i genomförandet av Parisavtalet och Agenda 2030. 

FN är världens viktigaste plattform för internationell fred och säkerhet. Men FN är aldrig starkare än vad medlemsstaterna tillåter. Reformarbetet måste fortsätta för att FN ska stå bättre rustat att hantera kriser, värna folkrätten och mänskliga rättigheter. Det reformarbete som är påbörjat, inte minst gällande säkerhetsrådet, måste fortsätta för att få ett säkerhetsråd som bättre återspeglar världen idag.

Kvinnors inflytande, rättigheter och perspektiv samt arbetet för ett stärkt jämställdhetsperspektiv måste få större genomslag inom FN. Arbetet med och för kvinnor, fred och säkerhet är en central del av den feministiska utrikespolitiken. Insatserna för att uppnå målen i FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet och efterföljande resolutioner, liksom FN:s resolution 2250 om unga, fred och säkerhet, ska intensifieras.

Uppdaterades senast: