Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Rektorer

Tydligt ledarskap för trygga skolor

Rektorer och skolledare ska ha tid och kompetens för sitt viktigaste uppdrag – det pedagogiska ledarskapet. Det krävs för trygga och likvärdiga skolor med fokus på kunskap.

Socialdemokraterna vill

 • att rektorer och skolledare i hela skolsystemet får kontinuerlig och obligatorisk kompetensutveckling
 • förbättra skolledares arbetsmiljö och lön. Rektor ska kunna fokusera på det pedagogiska ledarskapet
 • inrätta ett nationellt professionsprogram
 • öka rektorers mandat att bidra till trygghet och studiero
 • införa hårdare straff för brott riktade mot utbildningspersonal och stärka det straffrättsliga skyddet för utbildningspersonal
 • det ska bli lättare att tillfälligt omplacera elever för andra elevers trygghet och studiero och i de frivilliga skolformerna ska rektorn även ges större befogenheter gällande avstängning av elever
 • förbättra rektorernas specialpedagogiska kunskap.

Ett pedagogiskt rektorskap

För att nå höga kunskapsresultat och likvärdighet i skolan är rektorns ledarskap centralt. Socialdemokraterna vill att skolledare och rektorer ska ha tid och kompetens för det pedagogiska ledarskapet. Vi vill att Skolkommissionens förslag om ett nationellt professionsprogram genomförs för att förbättra kompetensutveckling och karriärmöjligheter för lärare och skolledare. Vi vill även förbättra arbetsmiljön, så att rektorer kan besöka klassrummen, återkoppla till lärare och analysera skolans resultat. Lärare ska känna sig trygga i att rektorn förstår och är med och utvecklar lärarnas viktiga uppdrag.

Det finns många skickliga rektorer och skolledare i den svenska skolan. Men alldeles för få av dem ges rätt förutsättningar. Flera undersökningar visar att rektorerna har en nyckelroll för att vända kunskapsresultaten. Samtidigt har många rektorer en mycket tuff arbetssituation. Därför krävs det att vi gemensamt investerar i skolans ledarskap och ger rektorerna möjlighet att vara de pedagogiska ledare som svensk skola behöver. Så utvecklar vi ett starkt samhälle med en trygg och jämlik kunskapsskola med ett tydligt pedagogiskt ledarskap.

Det här har vi gjort

 • gett rektorer som tar sig an skolor med stora utmaningar högre lön
 • initierat ett nationellt professionsprogram för att ge rektorer större möjlighet att utveckla sitt pedagogiska ledarskap
 • infört nya lagar och regler för att underlätta ordning och studiero i skolan genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel
 • stärkt skolledarskapet i förskolan och sett till att förskolecheferna blir rektorer
 • gett biträdande rektorer och förskolans rektorer tillgång till rektorsutbildningen.

Uppdaterades senast: