Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Konsumentfrågor

Stärk konsumenternas makt

Vi socialdemokrater vill stärka konsumenternas makt. När företag inte följer de regler som gäller så måste det få tydligare konsekvenser. Samhället får inte svika de som hamnat i skuldfällan.

Socialdemokraterna vill

 • att det finns konsumentvägledning i varje kommun, mindre kommuner kan samverka med varandra
 • att det ska vara möjligt att fortsätta använda kontanter, oavsett var i landet vi bor
 • att övergången till ett samhälle med allt mindre kontanter måste ske på ett sätt så att ingen lämnas efter. I första hand ska det hanteras av bankerna, men om det inte fungerar kan en lagstiftning inte uteslutas
 • kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam och överväga om det behövs ytterligare åtgärder i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser. Om det inte fungerar är vi beredda att överväga lagstiftning
 • se över reglerna för uppsägningstider för medlems- och abonnemangstjänster
 • överväga krav på tillgänglighet på kundtjänst för abonnemang och medlemstjänster.

Vi vill stärka konsumentens makt

Det ska vara lätt för människor att vara aktiva konsumenter, handla medvetet och bidra till en mer hållbar konsumtion. Alla konsumenter måste ha goda förutsättningar för att fatta rätt beslut kring vad de ska köpa och inte köpa.

Sverige har ett bra skydd för konsumenter. Men vi ser också brister. Konsumentens makt måste stärkas, lagarna bli tydligare och beslut i Allmänna reklamationsnämnden måste få konsekvenser. Konsumentombudsmannens befogenheter behöver förstärkas, bland annat genom att direkt stoppa otillåten marknadsföring.

Vi vill minska osäkerheten för konsumenter vid telefonförsäljning och förhindra att människor tvingas betala för varor som de inte vill ha. Barn under 16 år ska skyddas mot aggressiv marknadsföring.

I dagens samhälle är det lätt att komma över krediter. Sms-lån med otillräcklig kreditprövning och i vissa fall ockerräntor måste motverkas. Vi vill förebygga överskuldsättning och öka hjälpen för människor att ta sig ur skuldfällan. Vårt Sverige kan bättre.

Det här har vi gjort

 • åtgärder kring snabblån (sms-lån) som innebär att ett räntetak införs, med en gräns på 40 procentenheter över referensräntan. Även ett kostnadstak har införts. Räntor, avgifter och inkassokostnader får aldrig överstiga det ursprungliga kreditbeloppet
 • ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning har införts
 • konsumentombudsmannen har fått möjlighet att under vissa förutsättningar omedelbart (utan att först gå till domstol) förbjuda företag att ägna sig åt otillåtna marknadsföringsmetoder
 • tagit fram en strategi mot överskuldsättning som omfattar bland annat en ny skuldsaneringslag och satsningar på förebyggande arbete för att motverka överskuldsättning. Den nya lagen ska få fler svårt skuldsatta att ansöka om och genomgå skuldsanering. Detta sker bland annat genom att kravet på överskuldsättning har nyanserats, gäldenärens betalningar underlättats och två betalningsfria månader införts
 • tagit fram en strategi för cirkulär ekonomi, där det finns ett antal förslag för att varors livslängd ska kunna förlängas genom exempelvis reparationer. Det viktigaste är dock att konsumenterna har en lagstadgad rätt till längre reklamationstid. Genom den nya konsumentköplagen förlängs den omvända bevisbördan från sex månader till två år. Detta underlättar för konsumenterna att, med rätten på sin sida, reklamera produkter och sätta press på företagen att skapa hållbara produkter. Det är bra både för miljön och plånboken.

Uppdaterades senast: