Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Segregation

Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och knäcka gängen

Hela samhället ska mobiliseras för att bryta segregationen. För att lyckas med detta måste först och främst fler vuxna komma i arbete – men det handlar också om att lärare, fältassistenter, idrottsföreningar och andra ska ha det stöd de behöver för att ge barn och unga framtidstro och mod att drömma.

Socialdemokraterna vill

 • alla som kan jobba ska jobba
 • korta vägen till jobb genom språk, utbildning och bostad
 • genomföra särskilda satsningar på att få fler utrikes födda kvinnor i arbete
 • införa en aktivitetsplikt för vuxna som går på försörjningsstöd
 • bryta boendesegregationen genom fler hyresrätter och blandade bostadsområden med villor, radhus och flerfamiljshus
 • en miljardsatsning på de 150 skolor där behoven är som störst för att höja kunskapsresultaten, exempelvis genom att anställa två lärare i kärnämnena, förbättra elevhälsan, anställa extra speciallärare eller minska undervisningsgrupperna
 • ge kommunerna ett lagstadgat ansvar för brottsförebyggande arbete
 • fortsätta att bygga ut polisen och ge dem fler och bättre verktyg
 • att socialtjänsten ska få ökade befogenheter till att ingripa tidigare genom så kallat mellantvång och insatser riktade till hela familjer
 • aktivt främja barns och ungas deltagande i kulturliv, idrott och annan föreningsverksamhet
 • att barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid och att fritidsverksamhet ska finnas både före och efter skoltid samt på skollov
 • införa ett rättvist skolval som motverkar segregation och ojämlikhet
 • göra om skolpengen i grunden så att resursfördelningen bidrar till ökad kunskap och likvärdighet
 • att alla huvudmän aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever i sina skolor, så att skolan kan bli en mötesplats för elever med olika bakgrund
 • öka deltagandet i förskolan. Kommunerna ska aktivt erbjuda förskoleplats till barn som har behov av förskola för sin språkutveckling samt ta kontakt med vårdnadshavare till de barn som inte har en plats i förskolan
 • förbjuda religiösa friskolor
 • säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom att ge lärare och annan personal tydligare befogenheter att ingripa vid stök och oro samt införa mobilförbud på lektionstid som huvudregel
 • utökade skyldigheter för föräldrar att medverka i sociala insatser för sina barn
 • nolltolerans mot skolfrånvaro
 • skolsocionomer på de skolor som har de tuffaste förutsättningarna
 •  
 • kraftigt bekämpa arbetslivskriminaliteten.

Vi ska mobilisera hela samhället för att bryta segregationen

För att bryta segregationen krävs breda och långsiktiga insatser. Det handlar om åtgärder för att få fler vuxna i jobb, ökade resurser och befogenheter för socialtjänsten, bättre resurser till skolan och fritidsverksamheten samt investeringar i segregerade bostadsområden.

De senaste årens allvarliga och grova brottslighet undergräver tilliten mellan människor och urholkar framtidstron. Så får det inte fortsätta. Samhället måste vara starkare än så. När en ungdom riskerar att dras in i kriminalitet eller extremism måste samhället gripa in med alla till buds stående medel.

Det här har vi gjort

 • infört extratjänster som skapar fler arbetstillfällen för nyanlända och långtidsarbetslösa vilket kan leda till att stärka deras ställning på arbetsmarknaden
 • låtit statliga myndigheter erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor
 • genomfört stora satsningar på utbildning
 • genomfört en historisk utbyggnad av polisen
 • inrättat snabbspår för nyanlända tillsammans med arbetsmarknadens parter så att nyanlända med kompetens inom bristyrken snabbt kan få kompletterande utbildning, praktik eller arbete
 • infört en utbildningsplikt för nyanlända. Den som tackar nej till en utbildning som behövs för bli anställningsbar kan få sin ersättning indragen
 • särskilda satsningar på att få nyanlända kvinnor i arbete
 • infört en språkplikt för alla nyanlända. Alla som lever i Sverige ska kunna svenska
 • infört ett likvärdighetsbidrag på 6,5 miljarder för att stärka jämlikheten i skolan
 • höjt lärarlönerna och anställt fler lärare samt infört ett högre lönetillägg för karriärtjänster i utanförskapsområden
 • riktat en särskild skolsatsning till områden med socioekonomiska utmaningar med 385 miljoner år 2021, 420 miljoner år 2022 och sedan 405 miljoner årligen från år 2023
 • sett över samhällsorienteringen för mer fokus på rådande normer och värderingar i Sverige
 • tillfört resurser för att rusta upp miljonprogrammen.

Uppdaterades senast: