Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Ekonomiskt bistånd

Fler i jobb – färre med ekonomiskt bistånd

Några av de vanligaste skälen till att människor får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet eller sjukdom. Med fler i jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill

 • investera i utbildning, till exempel kommunal vuxenutbildning eller olika yrkesutbildningar, så att fler får chansen att ta de jobb som finns
 • höja barnbidragen
 • förbättra de ekonomiska trygghetsnäten vid arbetslöshet och sjukdom
 • att kommunerna arbetar med att ge rätt stöd till de människor som har ekonomiskt bistånd.

Med fler jobb får vi råd med en välfärd att vara stolta över

Tidigare borgerliga regeringars ensidiga fokus på skattesänkningar och privatiseringar gjorde inte Sverige bättre. Arbetslösheten ökade och klyftorna vidgades. Försämringar av a-kassesystemet och sjukförsäkringen har urholkat trygghetssystemen och tryckt ut människor till ekonomiskt bistånd. Målet för Socialdemokraterna är att förbättra trygghetssystemen och att de allra flesta ska ha 80 procent av tidigare lön i ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Cirka 182 000 hushåll fick ekonomiskt bistånd någon gång under 2021. Det var sjunde året i följd som antalet biståndshushåll minskade. Den nedåtgående trenden påbörjades 2015 och fortsatte alltså även förra året. Under året året betalades drygt 11,6 miljarder kronor ut till hushållen.

Den totala summan som betalades ut ökade något jämfört med tidigare år vilket delvis förklaras av att fler hushåll fick stöd under längre tid.

Den socialdemokratiska regeringen har, genom stora ekonomiska tillskott till kommunerna under de senaste åren, betydligt förbättrat kommunernas förutsättningar att stärka socialtjänsten där bristerna varit mest framträdande.

Utöver det kan nämnas stora förstärkningar av den sociala barn- och ungdomsvården. För att klara de uppgifter och utmaningar som väntar inom socialtjänsten behöver också många nya socialsekreterare och fältassistenter rekryteras under de närmaste åren. Insatser krävs också inom socialtjänsten för att minska personalomsättningen.

Socialdemokraterna prioriterar en aktiv jobbpolitik, en a-kassa som ger rimligt inkomstskydd och en fungerande sjukförsäkring. Tillsammans med en aktiv utbildningspolitik, som rustar människor för att ta de jobb som finns, säkerställer vi att inte någon människa ska behöva leva på ekonomiskt bidrag under en längre tid än nödvändigt.

Det här har vi gjort

 • byggt ut Kunskapslyftet så att fler får chansen att utbilda sig
 • höjt den inkomstrelaterade ersättningen i a-kassan
 • infört 90-dagarsgaranti för unga så att fler får chansen till jobb eller studier snabbare
 • höjt barnbidraget med 200 kronor per månad
 • sett till att familjer som får ekonomiskt bistånd slipper få sitt bistånd sänkt på grund av höjningen av barnbidraget
 • bidragit till att över 300 000 fler personer är i arbete sedan regeringen tillträdde 2014.

Uppdaterades senast: