Gå till innehåll

Markera en text för att lyssna och översätta vid avsnittet eller klicka direkt på lyssna.

Hur använder jag verktyget?

Lyssna

Klicka på "Lyssna" för att läsa upp sidans innehåll. Du kan även markera ett avsnitt för att få det uppläst.

Översätt

Översätt text och få den uppläst på ett annat språk. Markera texten och välj ”Översättning” vid avsnittet.

Hjälpmedel

Genom att aktivera vårt inbyggda hjälpmedel kan du:

 • Lyssna på hela sidor eller markera avsnitt
 • Översätt valda delar till olika språk

Vindkraft

Vi vill se en fortsatt utbyggnad av förnybar energi i form av vindkraft

Vi vill se långsiktiga förutsättningar för energibranschen och den svenska industrin i Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Vårt land har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind – både till land och havs – har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser är viktigt för ett tryggare och starkare samhälle.

Socialdemokraterna vill

 • uppnå 100 procent förnybar elproduktion till år 2040
 • att Sverige senast år 2045 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp
 • ta höjd för en fördubblad elanvändning
 • ha stabila och konkurrenskraftiga elpriser
 • skynda på utbyggnaden av havsbaserad vindkraft.

Vindkraften är viktig för att trygga energiförsörjningen och nå klimatmålen

På vilket sätt vi producerar energi är avgörande för Sveriges förmåga att klara klimatomställningen. När allt fler sektorer ska ställa om produktionen för minskade utsläpp kommer tillgången till el att vara en avgörande faktor. Sverige har goda förutsättningar att klara den omställningen.

Vi har haft historiskt stora elöverskott, stora tillgångar till förnybar energi och en energisektor som ligger i framkant. Vi socialdemokrater vill att Sverige ska fortsätta leda omställningen med målet om 100 procent förnybar el år 2040 och nettonollutsläpp år 2045.

Genom en fortsatt utbyggnad av förnybar energi, energieffektivisering, energilagring och ökad flexibilitet i elsystemet ska vi se till att rätt förutsättningar finns på plats för att behålla en trygg elförsörjning.

Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver. Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag.

Vi har föreslagit ett vindkraftspaket i fyra delar:

 1. Tidigarelägga och gör kommunernas vetorätt mer förutsägbar.
 2. Sanbbutreda stärkta incitament till kommuner och lokalsamhällen för utbyggd vindkraft.
 3. Snabba på och effektiviserar regeringens handläggning av havsbaserad vindkraft.
 4. Utreda system för hur aktörer ska tilldelas ensamrätt att etablera havsbaserad vindkraft i specifika områden.

Underlättar utbyggnaden av vindkraft till havs

Det är viktigt att vi fortsätter att bygga och investera i förnybar energi, som vindkraft, i Sverige.

Därför fattade den socialdemokratiska regeringen ett beslut att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige.

Idag finns ansökningar (alla kommer inte att realiseras) om anslutning hos Svenska Kraftnät som motsvarar över 350 terrawattimmar el, bara för södra Sverige. Det är mer än dubbelt så mycket som vår årsförbrukning i hela Sverige. Idag förbrukar vi 140 terawattimmar el per år – i hela landet.

Genom att göra det lättare att bygga ut havsbaserad vindkraft så bidrar vi till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Genom att vi har pekat ut ett antal havsområden lämpade för havsbaserad vindkraft underlättar vi även utbyggnaden. I ett första steg har områden som kan ge 20-30 TWh pekats ut. Det motsvarar den sammanlagda elförbrukningen i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmars och Kronobergs län.

Den socialdemokratiska regeringen har också gett berörda myndigheter i uppdrag att peka ut ännu fler områden för utbyggnad på ytterligare 90 TWh.

Det betyder att vi nu underlättar för en snabbare utbyggnad av totalt 120 TWh – motsvarande elförbrukningen för nästan lika mycket som Sverige förbrukar årligen (ca 140 TWh). Inte minst den havsbaserade vindkraften kommer att vara av största vikt för att trygga vår energiförsörjning och nå våra klimatmål.

Läs mer om Socialdemokraternas energipolitik här.

Uppdaterades senast: